شرکت برنا باطری  ( برند گلوبال ،برنا،ایاس) 

ردیف آمپراژ قیمت واحد

( به ریال )

قیمت واحد با تخفیف ویژه به همراه هزینه حمل

( به ریال )

۱

۲

۴۵

۵۰

۶۵۰۰۰۰۰

۶۹۰۰۰۰۰

۵۶۰۰۰۰۰

۵۴۵۰۰۰۰

۳ ۵۵ ۷۰۵۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰
۴ ۶۰

۶۰D

۷۵۰۰۰۰۰

 

۶۴۰۰۰۰۰

۶۵۵۰۰۰۰

۵ ۶۶ ۸۰۵۰۰۰۰ ۷۱۵۰۰۰۰
۶ ۷۰ ۷۸۰۰۰۰۰
۷ ۷۴ ۸۷۵۰۰۰۰ ۸۰۵۰۰۰۰
سپاهان باتری
آذر باتری
صبا باتری

 

 

 پویا باطری (lion)

ردیف آمپراژ قیمت واحد

( به ریال )

قیمت واحد با تخفیف ویژه به همراه هزینه حمل

( به ریال )

۱ ۵۰ ۵۷۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰
۲ ۵۵ ۶۲۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰
۳ ۶۰

 ۶۶۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰
۴ ۶۶ ۷۰۵۰۰۰۰ ۵۲۰۰۰۰۰
۵ ۷۶۵۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰۰
۶