شرکت صبا باتری  ( برند واریان,نانو،پاور استارت ) 

ردیف آمپراژ قیمت واحد

( به ریال )

قیمت واحد با تخفیف ویژه به همراه هزینه حمل

( به ریال )

۱ ۵۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰
۲ ۵۵ ۵۶۵۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰
۳ ۶۰

۶۰D

۶۱۰۰۰۰۰

۶۱۰۰۰۰۰

۴۱۰۰۰۰۰

۴۱۰۰۰۰۰

۴ ۶۶ ۶۶۵۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۵ ۷۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰۰
۶ ۷۴ ۷۱۰۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰۰
۷ ۹۰ ۸۵۰۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰۰
۸ ۱۰۰ ۹۵۰۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰۰
۹ ۱۲۰ ۱۱۱۰۰۰۰ ۹۱۰۰۰۰۰
۱۰ ۱۵۰ ۱۳۸۰۰۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰
۱۱

 

۱۲

۱۷۰

 

۲۰۰

۱۵۲۰۰۰۰۰

 

۱۷۸۰۰۰۰۰

۱۴۹۰۰۰۰۰

 

۱۴۰۰۰۰۰۰

                  لیست قیمت باطری های ups

ردیف آمپراژ /ولت قیمت واحد( به ریال ) قیمت واحد با تخفیف ویژه به همراه هزینه حمل( به ریال )
۱ ۷/۵ آمپر ۲۷۶۰۰۰۰ ۰
۲ ۱۸آمپر ۶۶۸۰۰۰۰ ۰
۳ ۲۸ آمپر ۱۰۶۵۰۰۰۰ ۰
۴ ۴۲آمپر ۱۳۷۰۰۰۰۰ ۰
۵ ۶۵آمپر ۲۰۳۰۰۰۰۰ ۰
۶ ۱۰۰آمپر معمولی ۲۳۰۲۰۰۰۰ ۰
۷ ۱۰۰آمپر فرانت ۳۰۸۵۰۰۰۰ ۰
۸ ۱۵۵آمپر ۴۴۷۰۰۰۰۰ ۰
۹ ۲۰۰آمپر ۵۶۵۰۰۰۰۰ ۰
۱۰ ۱۲ولت۴/۵آمپر ۱۹۵۰۰۰۰ ۰
۱۱ ۶ولت ۴/۵آمپر ۱۰۵۰۰۰۰ ۰
۱۲

 

 

۶ ولت ۲۰۰آمپر ۲۷۹۲۰۰۰۰

 

۰

 

 

سپاهان باتری
برنا باتری
آذر باتری