سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۵۴۰۰۰۰
۵۵ ۵۸۰۰۰۰
۶۰ ۶۳۰۰۰۰
۶۰D ۶۴۵۰۰۰
۶۶ ۶۹۰۰۰۰
۷۰ ۷۵۰۰۰۰
۷۴ ۷۷۰۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۹۷۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰
۱۲۰
۱۵۰
۱۷۰
۱۹۰
۲۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده