سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۶۵۰۰۰۰
۵۵ ۷۴۰۰۰۰
۶۰ ۷۹۰۰۰۰
۶۰D ۸۲۰۰۰۰
۶۶ ۸۸۰۰۰۰
۷۰ ۹۲۰۰۰۰
۷۴ ۹۸۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۱۰۹۰۰۰۰
۹۰ ۱۱۱۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰
۱۲۰ ۱۴۴۰۰۰۰
۱۵۰ ۱۸۴۰۰۰۰
۱۷۰ ۲۰۴۰۰۰۰
۱۹۰ ۲۲۹۰۰۰۰
۲۰۰ ۲۳۸۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده