سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۵۸۰۰۰۰
۵۵ ۶۶۰۰۰۰
۶۰ ۷۲۰۰۰۰
۶۰D ۷۴۰۰۰۰
۶۶ ۷۸۵۰۰۰
۷۰ ۸۲۵۰۰۰
۷۴ ۸۶۵۰۰۰
۸۰
۸۸ ۱۰۱۰۰۰۰
۹۰ ۱۰۴۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰
۱۲۰ ۱۳۸۰۰۰۰
۱۵۰ ۱۷۱۵۰۰۰
۱۷۰ ۱۸۱۰۰۰۰
۱۹۰ ۱۹۳۵۰۰۰
۲۰۰ ۲۳۴۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده