سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۵۳۰۰۰۰
۵۵ ۵۷۰۰۰۰
۶۰ ۶۲۰۰۰۰
۶۰D ۶۴۰۰۰۰
۶۶ ۶۶۰۰۰۰
۷۰ ۷۰۰۰۰۰
۷۴ ۷۲۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۸۷۰۰۰۰
۹۰ ۸۷۵۰۰۰
۱۰۰ ۹۷۰۰۰۰
۱۲۰ ۱۱۶۰۰۰۰
۱۵۰ ۱۴۳۰۰۰۰
۱۷۰ ۱۶۴۰۰۰۰
۱۹۰
۲۰۰ ۱۹۷۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده