سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۵۰۵۰۰۰
۵۵ ۵۴۵۰۰۰
۶۰ ۵۸۵۰۰۰
۶۰D ۵۹۵۰۰۰
۶۶ ۶۳۰۰۰۰
۷۰ ۶۶۰۰۰۰
۷۴ ۶۹۰۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۸۲۰۰۰۰
۱۰۰ ۸۹۰۰۰۰
۱۲۰ ۱۰۴۵۰۰۰
۱۵۰
۱۷۰
۱۹۰
۲۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده