سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۱۵۵۰۰۰۰
۵۵ ۱۷۰۰۰۰۰
۶۰ ۱۸۷۰۰۰۰
۶۰D ۱۹۰۰۰۰۰
۶۶ ۲۰۰۰۰۰۰
۷۰ ۲۱۰۰۰۰۰
۷۴ ۲۱۸۰۰۰۰
۸۰
۸۸ _
۹۰ ۲۷۵۰۰۰۰
۱۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
۱۲۰ _
۱۵۰ ۴۴۰۰۰۰۰
۱۷۰ _
۱۹۰ _
۲۰۰ ۵۷۰۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده