کارپیل
آمپر قیمت (تومان)
۳۵ ۵۰۰۰۰۰
۴۵ ۵۹۰۰۰۰
۵۰ ۵۹۰۰۰۰
۵۵ ۶۴۰۰۰۰
۶۰
۶۹۰۰۰۰
۶۰D ۷۳۰۰۰۰
۶۶ ۷۵۰۰۰۰
۷۰ ۸۳۰۰۰۰
۷۴ ۸۴۵۰۰۰
۸۰
۸۸ ۱۰۳۰۰۰۰
۹۰ ۱۰۹۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۱۹۰۰۰۰
۱۲۰ ۱۳۲۵۰۰۰
۱۵۰ ۱۷۶۰۰۰۰
۱۶۰ ۲۰۲۰۰۰۰
۱۹۰ ۲۲۶۰۰۰۰
۲۰۰ ۲۳۸۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده