کارپیل
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۸۰۵۰۰۰
۵۵ ۸۷۵۰۰۰
۶۰
۹۶۰۰۰۰
۶۰D ۹۶۰۰۰۰
۶۶ ۱۰۵۵۰۰۰
۷۰ ۱۱۲۰۰۰۰
۷۴ ۱۱۸۵۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۱۳۴۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۵۸۰۰۰۰
۱۲۰
۱۵۰ ۲۰۰۰۰۰۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده