کارپیل
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۱۶۵۰۰۰۰
۵۵ ۱۸۰۰۰۰۰
۶۰ ۱۹۷۰۰۰۰
۶۰D ۱۹۷۰۰۰۰
۶۶ ۲۱۰۰۰۰۰
۷۰ ۲۲۰۰۰۰۰
۷۴ ۲۲۸۰۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۲۹۵۰۰۰۰
۱۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰
۱۲۰
۱۵۰ ۴۶۰۰۰۰۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰ ۵۹۰۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده