کارپیل
آمپر قیمت (تومان)
۳۵ ۵۳۰۰۰۰
۴۵ ۶۲۰۰۰۰
۵۰ ۶۲۰۰۰۰
۵۵ ۶۷۰۰۰۰
۶۰
۷۲۰۰۰۰
۶۰D ۷۴۰۰۰۰
۶۶ ۷۸۰۰۰۰
۷۰ ۸۶۰۰۰۰
۷۴ ۸۷۵۰۰۰
۸۰
۸۸ ۱۰۵۰۰۰۰
۹۰ ۱۱۳۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۲۳۰۰۰۰
۱۲۰ ۱۴۴۵۰۰۰
۱۵۰ ۱۸۱۰۰۰۰
۱۶۰ ۲۰۵۰۰۰۰
۱۹۰ ۲۲۹۰۰۰۰
۲۰۰ ۲۴۱۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده