کارپیل
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۱۵۵۰۰۰۰
۵۵ ۱۷۰۰۰۰۰
۶۰ ۱۸۷۰۰۰۰
۶۰D ۱۹۰۰۰۰۰
۶۶ ۲۰۰۰۰۰۰
۷۰ ۲۱۰۰۰۰۰
۷۴ ۲۱۸۰۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۲۷۵۰۰۰۰
۱۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
۱۲۰
۱۵۰ ۴۴۰۰۰۰۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰ ۵۷۰۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده