کارپیل
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۷۶۰۰۰۰
۵۵ ۸۱۰۰۰۰
۶۰
۸۷۰۰۰۰
۶۰D ۸۸۵۰۰۰
۶۶ ۹۴۰۰۰۰
۷۰ ۹۸۰۰۰۰
۷۴ ۱۰۳۰۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۱۲۴۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۴۸۰۰۰۰
۱۲۰
۱۵۰ ۲۰۰۰۰۰۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده