کارپیل
آمپر قیمت (تومان)
۳۵ ۵۳۰۰۰۰
۴۵ ۶۲۰۰۰۰
۵۰ ۵۹۵۰۰۰
۵۵ ۶۴۵۰۰۰
۶۰
۷۰۵۰۰۰
۶۰D ۷۲۰۰۰۰
۶۶ ۷۷۵۰۰۰
۷۰ ۸۴۰۰۰۰
۷۴ ۸۶۵۰۰۰
۸۰
۸۸ ۱۰۵۰۰۰۰
۹۰ ۱۰۸۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۱۹۰۰۰۰
۱۲۰ ۱۴۴۵۰۰۰
۱۵۰ ۱۸۱۰۰۰۰
۱۶۰ ۲۰۵۰۰۰۰
۱۹۰ ۲۲۹۰۰۰۰
۲۰۰ ۲۴۱۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده