گلوبال
آمپر قیمت (تومان)
۳۵ ۱۰۸۰۰۰۰
۴۵ ۱۲۳۵۰۰۰
۵۰ ۱۲۴۰۰۰۰
۵۵ ۱۲۹۵۰۰۰
۶۰ ۱۳۴۰۰۰۰
۶۰D ۱۳۶۰۰۰۰
۶۶ ۱۴۸۰۰۰۰
۷۰ ۱۵۴۰۰۰۰
۷۴ ۱۵۷۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۱۸۹۰۰۰۰
۹۰ ۱۹۲۰۰۰۰
۱۰۰ ۲۰۷۰۰۰۰
۱۲۰ ۲۶۸۰۰۰۰
۱۵۰ ۳۱۰۰۰۰۰
۱۶۰ ۳۲۹۰۰۰۰
۱۹۰ ۳۷۵۰۰۰۰
۲۰۰ ۳۸۹۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده