گلوبال
آمپر قیمت (تومان)
۳۵ ۲۱۰۰۰۰۰
۴۵ ۲۳۰۰۰۰۰
۵۰ ۲۵۰۰۰۰۰
۵۵ ۲۷۵۰۰۰۰
۶۰ ۲۸۵۰۰۰۰
۶۰D ۲۹۰۰۰۰۰
۶۶ ۳۱۵۰۰۰۰
۷۰ ۳۲۰۰۰۰۰
۷۵ ۳۲۰۰۰۰۰
۸۰
_
۹۰ ۳۹۵۰۰۰۰
۱۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰
۱۲۰ _
۱۵۰ ۷۵۰۰۰۰۰
۱۷۰ ۷۷۰۰۰۰۰
۱۹۰ ۸۰۰۰۰۰۰
۲۰۰ ۸۳۰۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده