گلوبال
آمپر قیمت (تومان)
۳۵ ۷۲۰۰۰۰
۴۵ ۸۱۰۰۰۰
۵۰ ۸۲۰۰۰۰
۵۵ ۸۵۰۰۰۰
۶۰ ۹۱۰۰۰۰
۶۰D
۶۶ ۹۸۰۰۰۰
۷۰ ۱۰۴۰۰۰۰
۷۴ ۱۰۹۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۱۳۸۰۰۰۰
۹۰ ۱۴۱۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۵۴۰۰۰۰
۱۲۰ ۱۷۸۰۰۰۰
۱۵۰ ۲۲۵۰۰۰۰
۱۶۰ ۲۴۰۰۰۰۰
۱۹۰ ۲۷۴۰۰۰۰
۲۰۰ ۲۹۹۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده