گلوبال
آمپر قیمت (تومان)
۳۵ ۸۳۰۰۰۰
۴۵ ۹۴۰۰۰۰
۵۰ ۹۴۰۰۰۰
۵۵ ۹۹۰۰۰۰
۶۰ ۱۰۵۰۰۰۰
۶۰D ۱۰۶۰۰۰۰
۶۶ ۱۰۹۰۰۰۰
۷۰ ۱۱۱۰۰۰۰
۷۴ ۱۰۹۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۱۴۶۰۰۰۰
۹۰ ۱۴۸۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۶۴۰۰۰۰
۱۲۰ ۱۹۲۰۰۰۰
۱۵۰ ۲۳۸۰۰۰۰
۱۶۰ ۲۶۹۰۰۰۰
۱۹۰ ۲۷۹۰۰۰۰
۲۰۰ ۳۰۹۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده