گلوبال
آمپر قیمت (تومان)
۳۵ ۵۸۰۰۰۰
۴۵ ۶۷۰۰۰۰
۵۰ ۶۹۰۰۰۰
۵۵ ۷۳۰۰۰۰
۶۰ ۷۹۰۰۰۰
۶۰D ۸۱۰۰۰۰
۶۶ ۸۷۰۰۰۰
۷۰ ۹۴۰۰۰۰
۷۴ ۹۷۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۱۱۵۰۰۰۰
۹۰ ۱۱۶۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰
۱۲۰ ۱۵۷۰۰۰۰
۱۵۰ ۲۰۰۰۰۰۰
۱۶۰ ۲۱۹۰۰۰۰
۱۹۰ ۲۴۷۰۰۰۰
۲۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده