گلوبال
آمپر قیمت (تومان)
۳۵ ۱۸۵۰۰۰۰
۴۵ ۱۹۵۰۰۰۰
۵۰ ۱۹۰۰۰۰۰
۵۵ ۲۰۰۰۰۰۰
۶۰ ۲۱۰۰۰۰۰
۶۰D ۲۱۰۰۰۰۰
۶۶ ۲۳۰۰۰۰۰
۷۰ ۲۴۰۰۰۰۰
۷۵ ۲۴۵۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۳۰۰۰۰۰۰
۹۰ ۳۱۰۰۰۰۰
۱۰۰ ۳۳۰۰۰۰۰
۱۲۰ _
۱۵۰ ۵۵۰۰۰۰۰
۱۷۰ ۵۸۵۰۰۰۰
۱۹۰ ۶۱۰۰۰۰۰
۲۰۰ ۶۸۰۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده