زیتکس
آمپر قیمت (تومان)
۳۵ ۵۸۰۰۰۰
۴۵ ۶۷۰۰۰۰
۵۰ ۶۵۰۰۰۰
۵۵ ۶۹۰۰۰۰
۶۰ ۷۵۰۰۰۰
۶۰D
۶۶ ۸۳۰۰۰۰
۷۰ ۹۰۰۰۰۰
۷۴ ۹۳۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۱۱۱۰۰۰۰
۹۰ ۱۱۲۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۲۶۰۰۰۰
۱۲۰ ۱۵۳۰۰۰۰
۱۵۰ ۱۹۶۰۰۰۰
۱۶۰
۱۹۰ ۲۴۳۰۰۰۰
۲۰۰ ۲۵۶۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده