زیتکس
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۵۴۰۰۰۰
۵۵ ۵۴۰۰۰۰
۶۰ ۶۳۰۰۰۰
۶۰D ۶۴۵۰۰۰
۶۶ ۶۹۰۰۰۰
۷۰ ۷۵۰۰۰۰
۷۴ ۷۷۰۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۹۷۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰
۱۲۰
۱۵۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده