گلوبال
آمپر قیمت (تومان)
۳۵ ۱۷۵۰۰۰۰
۴۵ ۱۹۵۰۰۰۰
۵۰ ۱۸۵۰۰۰۰
۵۵ ۱۹۵۰۰۰۰
۶۰ ۲۰۵۰۰۰۰
۶۰D ۲۱۰۰۰۰۰
۶۶ ۲۲۵۰۰۰۰
۷۰ ۲۳۵۰۰۰۰
۷۵ ۲۳۹۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۲۹۵۰۰۰۰
۹۰ ۲۹۸۰۰۰۰
۱۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰
۱۲۰ ۴۳۵۰۰۰۰
۱۵۰ ۵۱۰۰۰۰۰
۱۷۰ ۵۴۰۰۰۰۰
۱۹۰ ۵۶۰۰۰۰۰
۲۰۰ ۶۲۵۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده