گلوبال
آمپر قیمت (تومان)
۳۵ ۱۶۴۰۰۰۰
۴۵ ۱۷۸۰۰۰۰
۵۰ ۱۸۰۰۰۰۰
۵۵ ۱۹۰۰۰۰۰
۶۰ ۲۰۰۰۰۰۰
۶۰D ۲۰۵۰۰۰۰
۶۶ ۲۱۶۰۰۰۰
۷۰ ۲۲۶۰۰۰۰
۷۵ ۲۳۰۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۲۸۰۰۰۰۰
۹۰ ۲۸۰۰۰۰۰
۱۰۰ ۲۹۵۰۰۰۰
۱۲۰ ۳۶۶۰۰۰۰
۱۵۰ ۴۵۵۰۰۰۰
۱۷۰ ۴۸۰۰۰۰۰
۱۹۰ ۵۵۰۰۰۰۰
۲۰۰ ۵۸۰۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده