پوما، دلکور، سین، شارک، رویال
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰
۵۵
۶۰
۶۲
۶۵
۶۶
۷۰
۷۴
۸۰
۸۸
۹۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۵۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده