ارس – دورنا – پوشیتا
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۶۲۰۰۰۰
۵۵ ۶۷۰۰۰۰
۶۰ ۷۲۰۰۰۰
۶۰D ۷۴۰۰۰۰
۶۶ ۸۰۰۰۰۰
۷۰ ۸۵۰۰۰۰
۷۴ ۸۷۰۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۱۱۵۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۲۷۰۰۰۰
۱۲۰ _
۱۵۰ _
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰ _

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده