ارس – دورنا – پوشیتا
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۸۰۵۰۰۰
۵۵ ۸۷۵۰۰۰
۶۰ ۹۶۰۰۰۰
۶۰D ۹۶۰۰۰۰
۶۶ ۱۰۵۵۰۰۰
۷۰ ۱۱۲۰۰۰۰
۷۴ ۱۱۸۵۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۱۳۴۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۵۸۰۰۰۰
۱۲۰ _
۱۵۰ ۲۰۰۰۰۰۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰ _

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده