ارس – دورنا – پوشیتا
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۴۳۰۰۰۰
۵۵ ۴۹۵۰۰۰
۶۰ ۵۴۰۰۰۰
۶۰D ۵۴۰۰۰۰
۶۶ ۵۹۰۰۰۰
۷۰ ۵۹۵۰۰۰
۷۴ ۶۳۰۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۷۶۵۰۰۰
۱۰۰ ۸۸۰۰۰۰
۱۲۰ ۱۰۵۰۰۰۰
۱۵۰ ۱۲۴۰۰۰۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰ ۱۵۹۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده