باراکاس اوربیتال وان اتمی اوربیتال وان سیلور اوربیتال پریمیوم سوزوکی اوربیتال EFB
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵ ۱۶۴۰۰۰۰ ۱۶۴۰۰۰۰ ۱۷۸۰۰۰۰ ۱۷۸۰۰۰۰
۴۵ ۱۷۸۰۰۰۰ ۱۷۸۰۰۰۰ ۱۸۸۰۰۰۰ ۱۸۸۰۰۰۰
۵۰ ۱۶۹۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۱۵۰۰۰۰
۵۵ ۱۷۹۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰
۶۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۱۵۰۰۰۰ ۲۱۵۰۰۰۰ ۲۴۶۰۰۰۰
۶۰D ۲۰۵۰۰۰۰ ۲۰۵۰۰۰۰ ۲۱۹۰۰۰۰ ۲۱۹۰۰۰۰ ۲۴۹۰۰۰۰
۶۶ ۲۰۵۰۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰
۷۰ ۲۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰ ۲۷۵۰۰۰۰
۷۴ ۲۱۹۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰
۸۰ ۲۸۹۰۰۰۰
۸۸ ۲۵۹۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۲۸۲۰۰۰۰ ۲۸۲۰۰۰۰
۹۰ ۲۶۴۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰۰۰ ۲۸۵۰۰۰۰
۱۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰۰
۱۲۰ ۳۶۰۰۰۰۰ ۳۶۶۰۰۰۰ ۳۶۶۰۰۰۰ ۳۹۹۰۰۰۰ ۳۹۹۰۰۰۰
۱۵۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۴۵۵۰۰۰۰ ۴۵۵۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰۰
۱۷۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰
۱۹۰ ۵۱۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰۰
۲۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده