اوربیتال وان اسیدی اوربیتال وان اتمی اوربیتال وان سیلور اوربیتال پریمیوم سوزوکی اوربیتال EFB
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵ ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰
۴۵ ۶۲۰,۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰
۵۰ ۶۰۰۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
۵۵ ۶۴۵۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰
۶۰ ۷۰۵۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰ ۸۳۵,۰۰۰
۶۰D ۷۲۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
۶۶ ۷۷۵,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰ ۸۲۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
۷۰ ۸۴۰,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰ ۸۹۵,۰۰۰ ۹۱۵,۰۰۰ ۹۹۵,۰۰۰
۷۴ ۸۶۵,۰۰۰ ۸۹۵,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰
۸۰ ۱,۱۳۵,۰۰۰
۸۸ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
۹۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۰۰۰
۱۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۴۴۵,۰۰۰
۱۵۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱,۹۶۵,۰۰۰
۱۷۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۱۱۰,۰۰۰ ۲,۲۳۰,۰۰۰
۱۹۰ ۲,۲۹۰,۰۰۰ ۲,۳۵۵,۰۰۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰
۲۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۲,۴۱۰,۰۰۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۲,۶۲۵,۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده