باراکاس اوربیتال وان اتمی اوربیتال وان سیلور اوربیتال پریمیوم سوزوکی اوربیتال EFB
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵ ۱۷۵۰۰۰۰ ۱۷۵۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰
۴۵ ۱۹۵۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰
۵۰ ۱۶۹۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۱۵۰۰۰۰
۵۵ ۱۷۹۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰۰ ۲۱۷۰۰۰۰ ۲۱۷۰۰۰۰
۶۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۲۰۵۰۰۰۰ ۲۰۵۰۰۰۰ ۲۲۷۰۰۰۰ ۲۲۷۰۰۰۰ ۲۴۶۰۰۰۰
۶۰D ۲۱۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰ ۲۴۹۰۰۰۰
۶۶ ۲۰۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰ ۲۴۷۰۰۰۰ ۲۴۷۰۰۰۰
۷۰ ۲۳۵۰۰۰۰ ۲۳۵۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰ ۲۷۵۰۰۰۰
۷۴ ۲۱۹۰۰۰۰ ۲۳۹۰۰۰۰ ۲۳۹۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰
۸۰ ۲۸۹۰۰۰۰
۸۸ ۲۵۹۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰
۹۰ ۲۶۴۰۰۰۰ ۲۹۸۰۰۰۰ ۲۹۸۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰۰
۱۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰
۱۲۰ ۳۶۰۰۰۰۰ ۴۳۵۰۰۰۰ ۴۳۵۰۰۰۰ _ _
۱۵۰ ۴۵۰۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰۰ ۵۱۰۰۰۰۰ ۵۳۵۰۰۰۰ ۵۳۵۰۰۰۰
۱۷۰ ۵۰۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰۰
۱۹۰ ۵۱۰۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰۰
۲۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰۰ ۶۲۵۰۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده