باراکاس اوربیتال وان اتمی اوربیتال وان سیلور اوربیتال پریمیوم سوزوکی اوربیتال EFB
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵ ۶۲۰۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
۴۵ ۷۱۰۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
۵۰ ۷۲۰۰۰۰ ۸۲۰۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
۵۵ ۷۵۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
۶۰ ۸۱۰۰۰۰ ۹۱۰۰۰۰ ۹۴۰۰۰۰ ۱۰۴۰۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰
۶۰D ۸۳۰۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ ۱۰۷۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰
۶۶ ۸۸۰۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ ۱۰۱۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱۰۷۰,۰۰۰
۷۰ ۹۴۰۰۰۰ ۱۰۴۰,۰۰۰ ۱۰۸۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳۰,۰۰۰
۷۴ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۹۰,۰۰۰ ۱۱۲۰,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰
۸۰ ۱۵۴۰۰۰۰
۸۸ ۱۲۸۰۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰
۹۰ ۱۳۱۰۰۰۰ ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۰ ۱۴۴۰۰۰۰  ۱۵۴۰۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۷۳۰,۰۰۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱۶۸۰۰۰۰ ۱۷۸۰,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰
۱۵۰ ۲۱۸۰۰۰۰ ۲۲۸۰,۰۰۰ ۲,۳۳۰,۰۰۰ ۲,۳۸۰,۰۰۰
۱۷۰ ۲۳۸۰۰۰۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۲,۴۴۰,۰۰۰
۱۹۰ ۲۵۴۰۰۰۰ ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰
۲۰۰ ۲۷۹۰۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۹۹۰,۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده