باراکاس اوربیتال وان اوربیتال وان اوربیتال سوزوکی اوربیتال EFB
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵ ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰
۴۵ ۲۱۰۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰۰
۵۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰
۵۵ ۲۱۰۰۰۰۰ ۲۳۷۰۰۰۰
۶۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۲۴۷۰۰۰۰
۶۰D ۲۲۵۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰
۶۶ ۲۴۰۰۰۰۰ ۲۶۷۰۰۰۰
۷۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰
۷۴ ۲۵۵۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۳۲۰۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰۰
۹۰ ۳۲۵۰۰۰۰ ۳۵۵۰۰۰۰
۱۰۰ ۳۳۰۰۰۰۰ ۳۷۰۰۰۰۰
۱۲۰ ۴۸۰۰۰۰۰ _ _
۱۵۰ ۵۶۵۰۰۰۰ ۵۹۵۰۰۰۰
۱۷۰ ۵۹۵۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰۰
۱۹۰ ۶۲۰۰۰۰۰ ۶۵۰۰۰۰۰
۲۰۰ ۷۰۰۰۰۰۰ ۷۳۰۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده