باراکاس اوربیتال وان اتمی اوربیتال وان سیلور اوربیتال پریمیوم سوزوکی اوربیتال EFB
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵ ۵۸۰,۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰
۴۵ ۶۸۰,۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
۵۰ ۶۵۰۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ ۸۰۵۰۰۰
۵۵ ۶۹۰۰۰۰ ۷۱۰۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
۶۰ ۷۵۰۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰ ۸۱۰۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
۶۰D ۷۷۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
۶۶ ۸۳۰۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
۷۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ ۱۰۷۵,۰۰۰
۷۴ ۹۳۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۳۰,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰
۸۰ ۱,۲۴,۰۰۰
۸۸ ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
۹۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۶۰۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
۱۰۰ ۸۵۰,۰۰۰  ۱۲۶۰۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱۵۵۰۰۰۰ ۱۵۷۰۰۰۰ ۱۵۷۰۰۰۰
۱۵۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲۰۳۰۰۰۰ ۲۰۳۰,۰۰۰
۱۷۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰ ۲۲۳۰۰۰۰ ۲,۲۳۰,۰۰۰
۱۹۰ ۲,۴۳۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲۴۸۰۰۰۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰
۲۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰ ۲۶۳۰۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده