باراکاس اوربیتال وان اتمی اوربیتال وان سیلور اوربیتال پریمیوم سوزوکی اوربیتال EFB
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵ ۸۳۰,۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
۴۵ ۹۴۰,۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰ ۱۰۲۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
۵۰ ۸۷۵۰۰۰ ۹۴۰۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ ۱۱۴۰,۰۰۰
۵۵ ۹۴۰۰۰۰ ۱۰۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹۰,۰۰۰ ۱۰۳۰,۰۰۰
۶۰ ۹۸۰۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰۰ ۱۰۶۰۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰۰ ۱۰۸۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰
۶۰D ۱۰۶۰,۰۰۰ ۱۰۷۰,۰۰۰ ۱۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۸۰,۰۰۰ ۱۲۷۰۰۰۰
۶۶ ۱۰۵۵۰۰۰ ۱۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱۷۰,۰۰۰
۷۰ ۱۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۲۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱۸۰,۰۰۰ ۱۴۳۰,۰۰۰
۷۴ ۱۱۵۰۰۰۰ ۱۲۲۰,۰۰۰ ۱۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰
۸۰ ۱۵۴۰۰۰۰
۸۸ ۱۴۶۰۰۰۰ ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
۹۰ ۱۴۷۰۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۰۰ ۱۶۴۰۰۰۰  ۱۶۴۰۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱,۷۲۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱۹۲۰۰۰۰ ۱۹۲۰,۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰
۱۵۰ ۲۳۸۰۰۰۰ ۲۳۸۰,۰۰۰ ۲,۳۹۰,۰۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰
۱۷۰ ۲۶۸۰۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰
۱۹۰ ۲۷۴۰۰۰۰ ۲,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰
۲۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰ ۳,۰۹۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۱۹۰,۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده