باراکاس اوربیتال وان اتمی اوربیتال وان سیلور اوربیتال پریمیوم سوزوکی اوربیتال EFB
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵ ۱۰۸۰۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰۰ ۱۱۵۰۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰۰
۴۵ ۱۲۳۵۰۰۰ ۱۲۳۵۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۲۸۰۰۰۰
۵۰ ۱۱۴۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰ ۱۳۳۰۰۰۰ ۱۲۹۰۰۰۰ ۱۵۵۰۰۰۰
۵۵ ۱۱۹۵۰۰۰ ۱۲۹۵۰۰۰ ۱۲۹۵۰۰۰ ۱۳۹۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰
۶۰ ۱۲۳۵۰۰۰ ۱۳۴۰۰۰۰ ۱۳۴۰۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰۰
۶۰D ۱۳۶۰۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰۰ ۱۴۷۰۰۰۰ ۱۴۲۰۰۰۰ ۱۶۷۰۰۰۰
۶۶ ۱۳۶۰۰۰۰ ۱۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۲۰,۰۰۰ ۱۵۹۰۰۰۰ ۱۵۴۰۰۰۰
۷۰ ۱۴۸۰۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰۰ ۱۶۳۰۰۰۰ ۱۵۹۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰۰
۷۴ ۱۴۶۰۰۰۰ l1540000 l1540000 ۱۶۶۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰۰
۸۰ ۲۰۹۰۰۰۰
۸۸ ۱۶۱۵۰۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۱۸۹۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰۰ ۱۹۳۰۰۰۰
۹۰ ۱۶۳۵۰۰۰ ۱۹۲۰۰۰۰ ۱۹۲۰۰۰۰ ۲۰۳۰۰۰۰ ۱۹۶۰۰۰۰ -۲۳۱۵۰۰۰
۱۰۰ ۱۷۵۵۰۰۰ ۲۰۷۰۰۰۰ ۲۰۷۰۰۰۰ ۲۲۲۰۰۰۰ ۲۱۵۰۰۰۰
۱۲۰ ۲۳۳۰۰۰۰ ۲۶۸۰۰۰۰ ۲۶۸۰۰۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰ ۲۷۵۰۰۰۰
۱۵۰ ۲۶۵۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰ ۳۲۵۰۰۰۰ ۳۱۹۰۰۰۰
۱۷۰ ۲۸۴۰۰۰۰ ۳۲۹۰۰۰۰ ۳۲۹۰۰۰۰ ۳۴۵۰۰۰۰ ۳۳۹۰۰۰۰
۱۹۰ ۳۲۵۰۰۰۰ ۳۷۵۰۰۰۰ ۳۷۵۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰۰ ۳۸۵۰۰۰۰
۲۰۰ ۳۳۹۰۰۰۰ ۳۸۹۰۰۰۰ ۳۸۹۰۰۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰ ۳۹۹۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده