باراکاس اوربیتال وان اتمی اوربیتال وان سیلور اوربیتال پریمیوم سوزوکی اوربیتال EFB
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵ ۵۹۰,۰۰۰ ۶۱۰۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰
۴۵ ۶۹۰,۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
۵۰ ۶۵۰۰۰۰ ۶۶۰۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰
۵۵ ۶۹۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
۶۰ ۷۲۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۲۰۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
۶۰D ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
۶۶ ۷۸۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
۷۰ ۹۱۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ ۱۰۱۰,۰۰۰ ۹۷۰,۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰۰
۷۴ ۸۴۰۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ ۱۰۴۰,۰۰۰ ۱۰۱۰,۰۰۰ ۱۱۳۰۰۰۰
۸۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰
۸۸ ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰
۹۰ ۱,۱۳۰۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱۱۷۰۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
۱۰۰ ۸۵۰,۰۰۰  ۱۲۷۰۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱۵۴۰,۰۰۰ ۱۵۶۰۰۰۰ ۱۵۸۰۰۰۰ ۱۵۸۰۰۰۰
۱۵۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۴۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰۰ ۲۰۴۰,۰۰۰
۱۷۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۲۱۰,۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰۰ ۲,۲۴۰,۰۰۰
۱۹۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲۴۹۰۰۰۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰
۲۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰۰ ۲,۶۴۰,۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده