1. .

 

 

 شرکت سپاهان باطری  ( برند اوربیتال وان) 

ردیف آمپراژ قیمت واحد

( به ریال )

قیمت واحد با تخفیف ویژه به همراه هزینه حمل

( به ریال )

۱ ۳۵ ۵۴۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰
۲ ۴۵ ۶۲۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰۰
۳ ۵۰ ۶۰۵۰۰۰۰ ۵۲۵۰۰۰۰
۴ ۵۵ ۶۵۰۰۰۰۰ ۵۶۰۰۰۰۰
۵ ۶۰

۶۰D

۷۱۰۰۰۰۰

۷۲۵۰۰۰۰

۶۲۰۰۰۰۰

۶۳۵۰۰۰۰

۶ ۶۶ ۷۷۵۰۰۰۰ ۶۸۵۰۰۰۰
۷ ۷۰ ۸۴۰۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰۰
۸ ۷۴ ۸۷۵۰۰۰۰ ۷۷۵۰۰۰۰
۹ ۸۸ ۱۰۴۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰۰۰
۱۰ ۹۰ ۱۰۷۵۰۰۰۰ ۹۸۵۰۰۰۰
۱۱ ۱۰۰ ۱۱۸۰۰۰۰۰ ۱۰۹۰۰۰۰۰
۱۲

 

۱۳

۱۲۰

 

۱۵۰

۱۴۳۰۰۰۰۰

 

۱۷۸۰۰۰۰۰

۱۱۳۰۰۰۰۰

 

۱۷۰۰۰۰۰۰


۱۴

 

۱۵

 

۱۶

۱۷۰

 

۱۹۰

 

۲۰۰

۲۰۱۰۰۰۰۰

 

۲۲۵۰۰۰۰۰

 

۲۳۷۵۰۰۰۰

 

۱۹۲۰۰۰۰۰

 

۲۱۷۰۰۰۰۰

 

۲۲۷۰۰۰۰۰

 

 

 

 شرکت سپاهان باطری  ( برند اوربیتال وان پریمیوم ) 

ردیف آمپراژ قیمت واحد

( به ریال )

قیمت واحد با تخفیف ویژه به همراه هزینه حمل

( به ریال )

۱ ۴۵ ۶۸۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰
۲ ۵۰ ۶۸۰۰۰۰۰ ۶۱۰۰۰۰۰
۳ ۵۵ ۷۲۰۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰۰
۴

۵

۶

۶۰

۶۰D

۶۶

۷۸۵۰۰۰۰

۸۰۵۰۰۰۰

۸۶۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۷۱۵۰۰۰۰

۷۷۰۰۰۰۰

۷ ۷۰ ۹۲۵۰۰۰۰ ۸۳۰۰۰۰۰
۸

۹

۱۰

۱۱

۱۳

۱۴


۷۴

۸۸

۹۰

۱۰۰

۱۲۰

۳۵

۹۶۰۰۰۰۰

۹۷۰۰۰۰۰

۱۱۳۰۰۰۰۰

۱۱۵۰۰۰۰۰

۱۲۷۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۸۷۰۰۰۰۰

۹۰۰۰۰۰۰

۱۰۶۰۰۰۰۰

۱۰۸۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۵۳۰۰۰۰۰

 

 

شرکت سپاهان باطری  ( برند اوربیتالEFB  ) 

ردیف آمپراژ قیمت واحد( به ریال ) قیمت واحد با تخفیف ویژه به همراه هزینه حمل( به ریال )
۱ ۶۰ ۹۶۰۰۰۰۰ ۸۴۰۰۰۰۰
۲ ۷۰ ۱۱۳۳۰۰۰۰ ۹۶۰۰۰۰۰
۳
۴

 

شرکت سپاهان باطری  ( برند اوربیتال وان سیلور) 

ردیف آمپراژ قیمت واحد( به ریال ) قیمت واحد با تخفیف ویژه به همراه هزینه حمل( به ریال )
۱ ۳۵ ۵۴۰۰۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰۰
۲ ۴۵ ۶۳۰۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰۰
۳ ۵۰ ۶۳۰۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰۰
۴ ۵۵ ۶۸۰۰۰۰۰ ۵۷۰۰۰۰۰
۵ ۶۰

۶۰D

۷۳۵۰۰۰۰

۷۴۵۰۰۰۰

۶۳۰۰۰۰۰

۶۴۵۰۰۰۰

۶ ۶۶ ۸۰۵۰۰۰۰ ۶۹۵۰۰۰۰
۷ ۷۰ ۸۷۵۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰۰۰
۸ ۷۴ ۹۰۰۰۰۰۰ ۷۹۰۰۰۰۰
۹ ۸۸ ۱۰۷۰۰۰۰۰ ۹۷۰۰۰۰۰
۱۰ ۹۰ ۱۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۱ ۱۰۰ ۱۲۱۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰
 

۱۲

 

۱۳

 

۱۵۰

 

۱۷۰

 

۱۸۳۰۰۰۰۰

 

۲۰۶۵۰۰۰۰

 

۱۷۲۰۰۰۰۰

 

۱۹۲۰۰۰۰۰


۱۴

 

۱۵

۱۶

۱۹۰

 

۲۰۰

 

 

۲۳۰۵۰۰۰۰

 

۲۴۲۵۰۰۰۰

 

 

 ۲۲۰۰۰۰۰۰

 

۲۳۰۰۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

برنا باتری
آذر باتری
صبا باتری
[/row]