صبا باتری (اتمی) صبا باتری (اسیدی)
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۶۵۰۰۰۰
۵۵ ۷۴۰۰۰۰
۶۰  ۷۹۰۰۰۰
۶۰D ۸۸۰۰۰۰
۶۶ ۹۲۰۰۰۰
۷۰ ۹۸۰۰۰۰
۷۴ ۱۰۹۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۱۰۹۰۰۰۰
۹۰ ۱۱۱۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰
۱۲۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰
۱۵۰ ۱,۸۴۰,۰۰۰
۱۷۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰
۱۹۰ ۲,۲۲۹,۰۰۰
۲۰۰ ۲,۳۸۰,۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده