صبا باتری (اتمی) صبا باتری (اسیدی)
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۵۸۰۰۰۰
۵۵ ۶۶۰۰۰۰
۶۰  ۷۲۰۰۰۰
۶۰D ۷۴۰۰۰۰
۶۶ ۷۸۵۰۰۰۰
۷۰ ۸۲۵۰۰۰۰
۷۴ ۸۶۵۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۱۰۱۰۰۰۰
۹۰ ۱۰۴۰۰۰۰
۱۰۰ ۱۲۴۰۰۰۰
۱۲۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰
۱۵۰ ۱,۷۱۵,۰۰۰
۱۷۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۹۰ ۱,۹۳۵,۰۰۰
۲۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده