صبا باتری(آمپر واريان

ناتو – اسمارت)

صبا باتری (اسیدی)
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۱۴۵۰۰۰۰
۵۵ ۱۵۵۰۰۰۰
۶۰ ۱۶۵۰۰۰۰
۶۰D ۱۶۵۰۰۰۰
۶۶ ۱۷۵۰۰۰۰
۷۰ ۱۹۰۰۰۰۰
۷۴ ۱۹۵۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۲۳۰۰۰۰۰
۹۰ ۲۳۵۰۰۰۰
۱۰۰ ۲۶۵۰۰۰۰
۱۲۰ ۳۱۰۰۰۰۰
۱۵۰ ۳۹۵۰۰۰۰
۱۷۰ ۴۲۰۰۰۰۰
۱۹۰ ۴۶۰۰۰۰۰
۲۰۰ ۴۹۹۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده