صبا باتری (اتمی) صبا باتری (اسیدی)
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۵۱۰۰۰۰
۵۵ ۵۵۵۰۰۰
۶۰  ۶۰۵۰۰۰
۶۰D ۶۰۵۰۰۰
۶۶ ۶۶۵۰۰۰
۷۰ ۶۶۵۰۰۰
۷۴ ۷۰۵۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۸۵۵۰۰۰
۱۰۰ ۹۵۰۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
۱۵۰ ۱,۴۲۵,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۷۰ ۱۶۱۰۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰
۱۹۰
۲۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰  ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده