صبا باتری(آمپر واريان

نانو – اسمارت)

صبا باتری (اسیدی)
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۱۱۵۰۰۰۰
۵۵ ۱۲۵۰۰۰۰
۶۰ ۱۳۵۰۰۰۰
۶۰D ۱۳۵۰۰۰۰
۶۶ ۱۴۶۰۰۰۰
۷۰ ۱۵۹۰۰۰۰
۷۴ ۱۶۳۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۱۹۹۰۰۰۰
۹۰ ۱۹۹۰۰۰۰
۱۰۰ ۲۲۹۰۰۰۰
۱۲۰ ۲۵۹۰۰۰۰
۱۵۰ ۳۲۹۰۰۰۰
۱۷۰ ۳۶۹۰۰۰۰
۱۹۰ ۴۱۹۰۰۰۰
۲۰۰ ۴۵۹۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده