صبا باتری (اتمی) صبا باتری (اسیدی)
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۴۷۰,۰۰۰  ۴۷۰,۰۰۰
۵۵ ۴۹۵,۰۰۰  ۴۹۵۰۰۰
۶۰ ۵۴۰,۰۰۰  ۵۴۰,۰۰۰
۶۰D ۵۴۰,۰۰۰  ۵۴۰,۰۰۰
۶۶ ۵۹۰,۰۰۰  ۵۹۰,۰۰۰
۷۰ ۵۹۵,۰۰۰  ۵۹۵,۰۰۰
۷۴ ۶۳۰,۰۰۰  ۶۳۰,۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۷۶۵,۰۰۰  ۷۶۵۰۰۰
۱۰۰ ۸۸۰,۰۰۰  ۸۸۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰  ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
۱۵۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰  ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۷۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰
۱۹۰
۲۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰  ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده