صبا باتری (اتمی) صبا باتری (اسیدی)
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۴۲۰۰۰۰
۵۵ ۴۹۵۰۰۰
۶۰  ۵۴۰۰۰۰
۶۰D ۵۴۰۰۰۰
۶۶ ۵۹۰۰۰۰
۷۰ ۵۹۵۰۰۰
۷۴ ۶۳۰۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۷۶۵۰۰۰
۱۰۰ ۸۸۰۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۰۰۰
۱۷۰ ۱۶۱۰۰۰۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
۱۹۰
۲۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده