صبا باتری(آمپر واريان

نانو – اسمارت)

صبا باتری (اسیدی)
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۱۳۵۰۰۰۰
۵۵ ۱۴۵۰۰۰۰
۶۰ ۱۵۵۰۰۰۰
۶۰D ۱۵۵۰۰۰۰
۶۶ ۱۶۵۰۰۰۰
۷۰ ۱۸۰۰۰۰۰
۷۴ ۱۸۵۰۰۰۰
۸۰
۸۸ ۲۲۰۰۰۰۰
۹۰ ۲۲۵۰۰۰۰
۱۰۰ ۲۴۵۰۰۰۰
۱۲۰ ۲۸۹۰۰۰۰
۱۵۰ ۳۶۵۰۰۰۰
۱۷۰ ۳۸۵۰۰۰۰
۱۹۰ ۴۳۵۰۰۰۰
۲۰۰ ۴۷۹۰۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده