سیلور، توربو
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۱۴۵۰۰۰۰
۵۵ ۱۵۷۰۰۰۰
۶۰ ۱۶۹۰۰۰۰
۶۰D ۱۶۹۰۰۰۰
۶۶ ۱۸۴۰۰۰۰
۷۰ ۱۹۳۰۰۰۰
۷۴ ۲۰۵۰۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۲۴۶۰۰۰۰
۱۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰
۱۲۰
۱۵۰ ۳۹۹۰۰۰۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده