سیلور، توربو
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۸۰۵,۰۰۰
۵۵ ۸۷۵,۰۰۰
۶۰ ۹۶۰,۰۰۰
۶۰D ۹۶۰,۰۰۰
۶۶ ۱۰۵۵,۰۰۰
۷۰ ۱۱۲۰,۰۰۰
۷۴ ۱۱۸۵,۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۱۳۴۰,۰۰۰
۱۰۰ ۱۵۸۰,۰۰۰
۱۲۰
۱۵۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده