سیلور، توربو
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۶۲۰,۰۰۰
۵۵ ۶۷۰,۰۰۰
۶۰ ۷۲۰,۰۰۰
۶۰D ۷۴۰,۰۰۰
۶۶ ۷۸۰,۰۰۰
۷۰ ۸۶۰,۰۰۰
۷۴ ۸۷۵,۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۱۱۳۰,۰۰۰
۱۰۰ ۱۲۳۰,۰۰۰
۱۲۰
۱۵۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده