سیلور، توربو
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۵۴۰,۰۰۰
۵۵ ۵۸۰,۰۰۰
۶۰ ۶۳۰,۰۰۰
۶۰D ۶۴۵,۰۰۰
۶۶ ۶۹۰,۰۰۰
۷۰ ۷۵۰,۰۰۰
۷۴ ۷۷۰,۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۹۷۰,۰۰۰
۱۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۰
۱۵۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده