سیلور، توربو
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۷۶۰,۰۰۰
۵۵ ۸۱۰,۰۰۰
۶۰ ۸۷۰,۰۰۰
۶۰D ۸۸۵,۰۰۰
۶۶ ۹۴۰,۰۰۰
۷۰ ۹۸۰,۰۰۰
۷۴ ۱۰۳۰,۰۰۰
۸۰
۸۸
۹۰ ۱۲۴۰,۰۰۰
۱۰۰ ۱۴۸۰,۰۰۰
۱۲۰
۱۵۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده