سولایت ایندیگو
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰
۵۵
۶۰
۶۲
۶۵
۶۶
۷۰
۷۴
۸۰
۸۸
۹۰
۱۰۰
۱۲۰
۱۵۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده