دوان شادن پورانکو
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵ ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۵ ۶۲۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
۵۰ ۵۹۵,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
۵۵ ۶۴۵,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
۶۰ ۷۰۵,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰
۶۰D ۷۲۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
۶۶ ۷۷۵,۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰
۷۰ ۸۴۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
۷۴ ۸۶۵,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰
۸۰  –
۸۸ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۹۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۴۵,۰۰۰
۱۵۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰
۱۷۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰
۱۹۰

۲۰۰

۲,۲۹۰,۰۰۰

۲,۴۱۰,۰۰۰

۲,۲۹۰,۰۰۰

۲,۴۱۰,۰۰۰

۲,۲۹۰,۰۰۰

۲,۴۱۰,۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده