دوان شادن پورانکو
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
۴۵ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
۵۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
۵۵ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
۶۰ ۷۷۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
۶۰D _ _ _
۶۶ ۸۴۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
۷۰ ۸۷۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
۷۴ ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
۸۰  –
۸۸ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
۹۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
۱۲۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۵۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۷۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۹۰

۲۰۰

۲,۴۰۰,۰۰۰

۲,۵۵۰,۰۰۰

۲,۴۰۰,۰۰۰

۲,۵۵۰,۰۰۰

۲,۴۰۰,۰۰۰

۲,۵۵۰,۰۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده