پروتون لیدر
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۵۴۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰
۵۵ ۵۸۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰۰
۶۰ ۶۳۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰
۶۰D ۶۴۵۰۰۰ ۶۴۵۰۰۰
۶۶ ۶۹۰۰۰۰ ۶۹۰۰۰۰
۷۰ ۷۵۰۰۰۰ ۷۵۰۰۰۰
۷۴ ۷۷۰۰۰۰ ۷۷۰۰۰۰

 

 

 

مشاوره 

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده

مشاوره رایگان و ثبت سفارش