پروتون لیدر
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۶۲۰۰۰۰ ۶۲۰۰۰۰
۵۵ ۶۷۰۰۰۰ ۶۷۰۰۰۰
۶۰ ۷۲۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۰
۶۰D ۷۴۰۰۰۰ ۷۴۰۰۰۰
۶۶ ۸۰۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰
۷۰ ۸۵۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰
۷۴ ۸۷۰۰۰۰ ۸۷۰۰۰۰

 

 

 

مشاوره 

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده

مشاوره رایگان و ثبت سفارش