پروتون لیدر
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۸۰۵۰۰۰ ۸۰۵۰۰۰
۵۵ ۸۷۵۰۰۰ ۸۷۵۰۰۰
۶۰ ۹۶۰۰۰۰ ۹۶۰۰۰۰
۶۰D ۹۶۰۰۰۰ ۹۶۰۰۰۰
۶۶ ۱۰۵۵۰۰۰ ۱۰۵۵۰۰۰
۷۰ ۱۱۲۰۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰۰
۷۴ ۱۱۸۵۰۰۰ ۱۱۸۵۰۰۰

 

 

مشاوره 

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده

مشاوره رایگان و ثبت سفارش