پروتون لیدر
آمپر قیمت (تومان) قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰ ۱۶۵۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰۰
۵۵ ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰
۶۰ ۱۹۷۰۰۰۰ ۱۸۷۰۰۰۰
۶۰D ۱۹۷۰۰۰۰ ۱۹۷۰۰۰۰
۶۶ ۲۱۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰
۷۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰
۷۴ ۲۲۸۰۰۰۰ ۲۲۸۰۰۰۰

 

 

مشاوره 

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده

مشاوره رایگان و ثبت سفارش