گلوبال، نوا، راکت
آمپر قیمت (تومان)
۳۵
۴۵
۵۰
۵۵
۶۰
۶۲
۶۵
۶۶
۷۰
۷۴
۸۰
۸۸
۹۰
۱۰۰
۱۲۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۵۰
۱۶۰
۱۹۰
۲۰۰

قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل محاسبه شده