شغال دست چیست ؟

شغال دست قطعه ای است که نقش انتقال نیرو به سگ دست را دارد و قسمت های میل فرمان، میل و سیبک فرمان به واسطه ی شغال دست به سگ دست وصل می شود.

شغال دست نیز مانند سگ دست چدنی است و در اثر فشار یا ضربه ممکن است آسیب ببیند و یا بشکند که در این موارد بایستی این قطعه تعویض گردد.